Notice
  • JW_SIG_PRG

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/sqmsiste/domains/esarnpriest.org/public_html/cache/jw_simpleImageGallery/jwsig_cache_44f9cf2d89_001.jpg' for writing: Permission denied in /home/sqmsiste/domains/esarnpriest.org/public_html/plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/helper.php on line 134

มิสซาระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

มิสซาระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธีมิสซา
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2017 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

เย็นวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์
พระเยซูเจ้าตรัสว่า พวกท่านควรล้างเท้าให้กันและกัน
พระวรสารโดยนักบุญมัทเธว นักบุญมาร์โกและนักบุญลูกาเล่าเรื่องการตั้งศีลมหาสนิท แต่พระวรสารโดยนักบุญยอห์น เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าล้างเท้าอัครสาวกแทน.
ในธรรมเนียมยิว การล้างเท้าเป็นงานของทาสหรือคนใช้. เปโตรจึงทัดทานอย่างแข็งขันเมื่อพระเยซูเจ้าล้างเท้าพวกสาวก. พระเยซูเจ้าตรัสว่า ถ้าไม่ให้พระองค์ล้างเท้า พวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ในพระอาณาจักรของพระองค์ พวกเขาเองก็ต้องกระทำการล้างเท้าคนอื่นต่อไป. นั่นหมายถึงการรับใช้ซึ่งกันและกัน.
บรรดาคริสตชนจึงถือว่าพระเยซูเจ้าได้ให้แบบอย่างสำหรับคนที่อยากเป็นศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง การล้างเท้าของพระองค์ยังช่วยให้เราเข้าใจศีลมหาสนิท คือพระองค์มาเพื่อเลี้ยงเราด้วยพระกายของพระองค์ เพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร. และเราเองก็ควรรู้จักแบ่งปันการเป็นและการมีแก่คนที่ขัดสนด้วย.
ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็จะมีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย ยน.6.54

{gallery}2017-tharae-thu{/gallery}

หน้าแรก
ปฏิทินวันนี้
บทความ-คำสอน
จากเพื่อนสงฆ์
วีดีโอ
อัลบั้มภาพ-กิจกรรม
กิจกรรมย้อนหลัง
ติดต่อเรา